Vedtægter

En PDF fil med vedtægterne kan hentes under fanen Dokumenter

 

Vedtægter for Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn, Lillerød

I. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn. Dens hjemsted er Lillerød, 3450 Allerød.

II. Formålsparagraf

Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser i alle forhold, herunder at værne områdets natur og præg.

III. Medlemsforhold

1. Optagelse

Under foreningen henhører samtlige parceller, udstykket fra matr.nr. 9bg, hvis ejere er forpligtet til at være medlem af  grundejer­foreningen i henhold til tinglyst servitut på ejendommene. På forlangende af Allerød Kommune er foreningen pligtig til at optage andre grundejere, som naturligt henhører under området.

2. Rettigheder og pligter

Grundejerforeningens medlemmer er forpligtet til at udrede de bidrag til foreningens administration og andre ydelser, som lovligt måtte blive vedtaget af generalforsamlingen. Fordelingen af udgifterne sker i forhold til parcelantallet. Såfremt ydelserne til grundejerforeningen fordrer pantsikkerhed i medlemmernes ejendomme, udover hvad der tidligere måtte være lyst, eller hvad det offentlige måtte fordre, er ejeren pligtig til at lade lyse sådan pant i sin ejendom, når dette er lovligt vedtaget.

De under foreningen hørende stier og fortove skal, som det er bestemt i kommunale forskrifter, af det enkelte medlem holdes fri for sne, affald og bevoksning ud for medlemmets ejendom.

3. Kontingentet

Kontingentet til foreningens administration og ydelser m.m. fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det kommende kalenderår.

Hvis intet andet er bestemt af generalforsamlingen, forfalder hele kontingentet  til betaling den l. januar i det år, det er  gældende for, og opkræves i én rate. Såfremt  kontingentet udebliver mere end 30 dage efter forfaldsdagen, pålægges et rykkergebyr på kr. 50.00 for hver gang, der udsendes rykkere. Såfremt kontingentet tillige med rykkergebyrer ikke er erlagt senest en uge efter 2. rykker, kan fordringen overgives til incasso. Til sikkerhed for de ydelser og forpligtelser, der påhviler medlemmet, gives der ved tinglyst deklaration pant i det enkelte medlems ejendom for et beløb indtil kr. 250.

IV. Bestyrelsen (herunder tegning og hæftelse)

Foreningen ledes af en bestyrelse, der selv fastsætter sin forretnings­orden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Generalforsamlingen bestemmer, hvem der skal fungere som formand og kasserer.

Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter vælges for l år ad gangen. Bestyrelsens funktionstid løber  til den 31. Marts.

Foreningen forpligtes ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner prokura.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.  Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol.

V. Generalforsamlingen

1. Øverste myndighed

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der har den endelige afgørelse i foreningens indre anliggender samt i foreningens stilling over for trediemand.

2. Tidspunkt og indhold

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året senest 15. marts med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om det forløbne år
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag skal være ledsaget af en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget
  5. Vedtagelse af årets budget og kontigent for det kommende år
  6. Valg af formand og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Valg af 1 revisor, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Over det på generalforsamlingen passerede føres en forhandlingsprotokol, der skal underskrives af formanden og dirigenten.

3. Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 4 ugers varsel. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge kopi af det reviderede regnskab. Forslag fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag fra medlemmerne vil blive omdelt 8 dage før general-forsamlingen.

4. Stemmeret

Stemmeret har enhver under foreningen hørende grundejer, og hver ejendom giver ret til én stemme, der kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert medlem kun møde med to skriftlige fuldmagter. Ingen kan udøve sin stemmeret, så længe han er i restance med forfaldne ydelser.

5. Gennemførelsen

På generalforsamlingerne afgøres bortset fra nedennævnte undtagelser, alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Til pålæggelse af økonomiske byrder, der ikke dækkes af kontingentbetalingen eller foreningens formue, kræves 2/3 majoritet af de fremmødte. Til ændring af vedtægterne, samt beslutninger, der medfører pantsætning af medlemmernes ejendom, udover hvad der foran er bestemt, kræves 2/3 majoritet af samtlige medlemmer.

Såfremt et forslag opnår flertal blandt de fremmødte, men ikke den fornødne majoritet, kan der, på bestyrelsens foranledning eller efter begæring af mindst 10 medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 5 uger efter den ordinære generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved simpel stemmeflerhed.Til beslutninger, der medfører pantsætning af med- lemmernes ejendom, kræves dog altid 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Forslag kan ikke sættes til afstemning uden at være optaget på dagsordenen.

6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere indkaldes på begæring af bestyrelsen, eller såfremt mindst 10 medlemmer fordrer det med angivelse af dagsorden. Forslag, som ikke vedtages, kan uanset V.5 først genoptages på næste ordinære generalforsamling.

VI. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet skal afgives til revisor senest 31. januar. Det reviderede regnskab med bilag skal ligge til eftersyn for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

VII. Opløsning

Ophævelse af foreningen kan kun ske med Allerød Kommunes samtykke, og der kræves til opløsning, at mindst 2/3 af de under foreningen hørende medlemmer stemmer herfor.

Således vedtaget på ordinær generalforsamlingen den 29. April 1998, den ekstraordinære generalforsamling den 13. maj 1998, den ordinære generalforsamling den 13.  marts 2014 og den ekstraordinære generalforsamling den  3. april 2014.