Lokalplan

Dette er et uddrag af Lokalplan nr. 209 gældende for boligområdet langs Tokkekøb Hegn. Lokalplanen kan købes ved henvendelse til Forvaltningen på rådhuset  eller ved bestilling via e-mailtil Allerød kommune. Eller ses her

Områdets anvendelse

 1. Området må kun anvendes til boligformål.
  Bebyggelsen må kun bestå af åben lav boligbebyggelse.
 2. På hver parcel må kun opføres og indrettes én beboelsesbygning med sædvanligt tilhørende udhus og garage. Beboelsesbygningen må højst indeholde 2 lejligheder.
 3. Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af,-at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom,- at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes,- at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende,- at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom,- Ejendomme må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed.

Bebyggelsens omfang og placering

 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25.
 2. Ingen bygning må opføres i mere end én etage.
 3. Overkant fra stuegulv må højst ligge 40 cm over terræn.
 4. Taghældning må ikke overstige 30º.
 5. Udhus skal være sammenbygget med beboelseshus eller garage/carport.
 6. Ingen bygning må opføres nærmere vejskel end 5 m. Afstanden mellem en bygning og skel til nabogrund må ikke være mindre end 2,5 m. Dog kan garager, carporte, drivhuse samt bygninger til udhusformål opføres i naboskel eller nærmere naboskel end 2,5 m når bebyggelsen i øvrigt opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet.

 

Bebyggelsens ydre fremtræden

 1. I det røde delområde skal tage på beboelsesbygninger og tilbygninger hertil udformes som sadeltag med 30º hældning og brændt tegl.
 2. I det blå delområde skal tage udformes som sadeltag med hældning 20º-30º. Bølgeplader må ikke anvendes.
 3. I det grønne delområde skal tage udformes med maksimalt 30º hældning. Tagmaterialer efter frit valg.
 4. Garagebygninger, carporte, terasser og lignende skal opføres med facader af samme materialer som beboelseshuset eller i ren trækonstruktion. Tagkonstruktionen og -materialer efter frit valg.
 5. Ingen form for skiltning eller reklamering må finde sted.
 6. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. På tagflader kan etableres solfangere, efter nærmere godkendelse. I forbindelse med modtagelse af TV-signaler direkte fra satelitter skal antenneforholdene i forbindelse hermed godkendes af byrådet.
 7. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende.